Học thuyết kinh tế cơ cấu mới - Cơ sở để xem xét lại sự phát triển và chính sách

Trình bày những nội dung về học thuyết kinh tế cơ cấu mới: vấn đề thay đổi vị trí cốt lõi, nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường phải là cơ chế phân bổ nguồn lực chính và nhà nước phải đóng vai trò tích cực trong hoạt động điều phối đầu tư phát triển và đa dạng hóa các ngành công nghiệp; nghiê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lin Justin Yifu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 H419t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn