Về hệ thống chính trị Xingapo:: Sách tham khảo

Sách giới thiệu về tổ chức, hoạt động của Đảng Nhân dân hành động Xingapo; hiến pháp và tổ chức bộ máy nhà nước trong hiến pháp Xingapo; cơ cấu tổ chức, hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở đây; quá trình phát triển của xã hội công dân và tiến trình dân chủ ở Xingapo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Đính (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.9595 V250h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn