Một số vấn đề triết học trong các văn kiện đại hội XI của đảng

Tập hợp các bài viết trên quan điểm triết học phân tích những quan điểm lớn trong Văn kiện Đại hội XI đảng cộng sản Việt Nam gồm các vấn đề định hướng chung, vấn đề con người, dân chủ, tôn giáo, kinh tế và phát triển bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước đến năm 2020...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hùng Hậu (chủ biên)
Đồng tác giả: Trần, Văn Phòng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn