Vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam

Sách đánh giá thực trạng vai trò, các yếu tố tác động đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ sở trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam; quan điểm chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng HCM, chủ trương đường lối chính sách của đảng về bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ; những nhân tố ản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Minh Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.409 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn