Vai trò của nhà nước đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay: Sách tham khảo

Phân tích thực trạng việc thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở VN; những đề xuất mang tính định hướng của đảng và nhà nước trong việc thực thi một số chính sách tiền tệ, tài chính, đầu tư, phân phối, bảo hiểm, giáo dục, y tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Thị Hoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.409 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn