Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình bày tư tưởng về phát triển chủ nghĩa xã hội của Mác-Ăng Ghen và Lê - nin, quan niệm của các nhà kinh điển về chế độ xã hội, quyền con người, quyền công dân; phân tích giá trị và ý nghĩa tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản; phân tích giá trị bền vững và sức sống của CNXH; phân tích tổng luận...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Chí Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 Gi-100t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn