Trích dẫn APA

Hoàng, C. B. (2012). Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Hoàng, Chí Bảo. Giá Trị Bền Vững Và Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin Và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Trích dẫn MLA

Hoàng, Chí Bảo. Giá Trị Bền Vững Và Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin Và Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.