Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi hiến pháp 1992

Trình bày những quan điểm về quyền lực; phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong lịch sử; cơ sở lý luận về phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; thực trạng việc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ta hiện nay theo Hiến phá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Đường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.03 Ph121c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn