Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

Giới thiệu quan điểm kinh tế và chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác- Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và một số tác phẩm chủ yếu của Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin về quá độ lên CNXH trong đó có bàn về vấn đề thuế lương thực, về chế độ hợp tác xã...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Thanh (biên soạn)
Đồng tác giả: Ngô, Văn Lương (biên soạn), Phạm, Ngọc Dũng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.412 Qu105đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn