Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam: Sách tham khảo

Sách trình bày những nghiên cứu về đặc điểm và vai trò của tôn giáo Viêt Nam trong đời sống hiện nay; một số vấn đề về chính sách tôn giáo cảu đảng và nhà nước; quá trình hình thành và phát triển của tôn giáo trong nhân loại, bản chất của tôn giáo, hình thức lễ nghi, tín ngưỡng, nhu cầu, vai trò diễ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Nghiêm Vạn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Phiên bản:lần thứ 4
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.9597 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn