Lịch sử triết học Phương Đông

Sách trình bày có hệ thống quá trình phát sinh và phát triển của ba nền triết học ở phương Đông: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam; phân tích điều kiện, tiền đề hình thành và những nội dung tư tưởng triết học nổi bật, qua các vấn đề về bản thể luận, nhận thức luận, triết lý đạo đức, nhân sinh, vấn đề ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách trình bày có hệ thống quá trình phát sinh và phát triển của ba nền triết học ở phương Đông: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam; phân tích điều kiện, tiền đề hình thành và những nội dung tư tưởng triết học nổi bật, qua các vấn đề về bản thể luận, nhận thức luận, triết lý đạo đức, nhân sinh, vấn đề chính trị-xã hội của các trường phái, các nhà triết học
Mô tả vật lý:1395tr.