Tập hệ thống hóa luật lệ về tố tụng hình sự

Tuyển tập bao gồm những văn bản luật lệ được hệ thống hóa theo trình tự thời gian ban hành như: Hiến pháp, luật, Pháp lệnh, sắc lệnh của Nhà nước, chỉ thị, Thông tư, báo cáo tổng kết, báo cáo sơ kết chuyên đề của Tòa án Nhân dân tối cao về Tố tụng hình sự được ban hành từ khi thành lập nước Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tòa án Nhân dân tối cao
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1976
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 T123h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn