Các lý thuyết kinh tế vận dụng vào Việt Nam. Tập 1

Tập hợp các tham luận tại hội thảo "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam" tổ chức tại Quảng Ninh tập trung vào những vấn đề cơ bản: lý thuyết kinh tế của C.Mác, Lênin và việc vận dụng và điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay; lý th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.09 C101l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn