Tập bài giảng môn lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê Nin: Chuyên ngành triết học

Sách tập hợp các bài giảng khái quát về quá trình hình thành, phát triển của các quan điểm, học thuyết theo trình tự thời gian của dòng chảy lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thanh Tuấnn (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 T123b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn