Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992: Sách chuyên khảo

Sách trình bày lý luận, tổng kết thực tiễn những cấn đề quan trọng liên quan đến nội dung Hiến pháp 1992 đang được đặt ra cần giải quyết như các vấn đề về sở hữu; về hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa; về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Khánh Vinh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.03 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn