Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020

Sách giới thiệu những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội; phân tích thực trạng an sinh xã hội ở Việt Nam; chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế; quán triệt các mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện một số chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2020 trên cơ sở phân tích bối cả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Ngọc Cường (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.9597 V250a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn