Góp bàn về sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam

Sách luận bàn về những vấn đề quan trọng của hiến pháp 1992 và sửa đổi hiến pháp 1992 từ những vấn đề chung đến những góp ý cụ thể về các chế định của hiến pháp. về chế độ bảo hiến để phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hóa đòi hỏi những đổi mới với bộ máy chính quyền như c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Ngọc Sơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.03 G434b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn