Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Sách trình bày những nghiên cứu và làm rõ bản chất của giáo dục, hoạt động giáo dục trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn sự tác động của nền kinh tế thị trường, cơ chế thị trường đối với sự phát triển giáo dục - đào tạo; nghiên cứu thực trạng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Toản (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 379.11 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn