Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. Tập 4: Cuộc đụng đầu lịch sử

Lịch sử giai đoạn chiến tranh cục bộ, trực tiếp đưa quân viễn chinh Mỹ và các nước phụ thuộc vào chiến trường miền Nam Việt Nam, dùng không quân và hải quân đánh phá dữ dội miền Bắc (1965-1967)

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Phiên bản:xuất bản lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn