Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. Tập 4: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử

Sách luận giải tính chẩt, đặc điểm, tầm vóc và ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước (1954-1975); đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắng, sáng tạo; phát huy sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại; xây dựng và phát huy vai trò hậu phương-căn cứ địa các...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Phiên bản:xuất bản lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn