Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban chấp hành trung ương khóa VII: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Báo cáo trình bày tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội VI đến nay, nêu phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời gian tới và những vấn đề lớn về sửa đổi Điều lệ Đảng

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sự thật, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 B108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn