Luật phòng, chống thiên tai

Luật gồm 6 chương 47 điều, quy định phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc cơ bản, chính sách của nhà nước, nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin..., nguồn tài chính, ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng chống thiên tai, quỹ, nguồn đóng góp tự nguyện, c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.05 L504p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn