Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Sách chuyên khảo

Sách khái quát và làm rõ giá trị lý luận, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê-nin về nhà nước, nghiên cứu các quan niệm tiêu biểu về nhà nước pháp quyền trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó xây dựng nhận thức lý luận về bản chất nhà nước pháp quyền; đề xuất một số phương hướng nhằm tiếp tục xây dựng và hoà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Liêu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.101 Qu105đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn