Góp phần chống "diễn biến hòa bình" trên lịch vực tư tưởng, lý luận

Sách tập hợp một số bài viết đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của tác giả đến các vấn đề về hệ tư tưởng, con đường cách mạng VN và bản chất chế độ XHCN Việt Nam đang xây dựng; khẳng định và làm rõ một số vấn đề lý luận, nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Má...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Mạnh Hưởng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.532 G434p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn