Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc xây dựng và ban hành hiến pháp: sách chuyên khảo

Sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình hiến pháp, xác định mô hình tổng thể, nội dung, phạm vi, quy trình và thủ tục ban hành, quy trình sửa đổi và cách thức thể hiện hiến pháp của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển phù hợp với tình hình hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Đường
Đồng tác giả: Bùi, Ngọc Sơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn