Trích dẫn APA

Trần, N. Đ., & Bùi, N. S. (2013). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc xây dựng và ban hành hiến pháp: Sách chuyên khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Trần, Ngọc Đường, and Ngọc Sơn Bùi. Một Số Vấn đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Việc Xây Dựng Và Ban Hành Hiến Pháp: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013.

Trích dẫn MLA

Trần, Ngọc Đường, and Ngọc Sơn Bùi. Một Số Vấn đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Việc Xây Dựng Và Ban Hành Hiến Pháp: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.