Gửi nội dung này: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc xây dựng và ban hành hiến pháp: