Người đi tìm hình của nước (Giai đoạn 1911 - 1930)

Biên niên các sự kiện giai đoạn 1911-1930 về quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình tìm đường lối, phương pháp, chiến lược, sách lược, xây dựng lực lượng để phát triển cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Bàng, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ng558đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn