Hồ Chí Minh 474 ngày độc lập: Giai đoạn 1945 - 1946

Sách ghi lại những sự kiện hoạt động phong phú, sôi động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 16 tháng cam go từ ngày độc lập đầu tiên 2/9/1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946; những ngày đối phó với thù trong, giặc ngoài đã thể hiện rõ sự lãnh đạo kiệt xiaats, trí tuệ thiên tài của Người là nhâ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Bàng, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn