Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII đảng cộng sản Trung Quốc

Sách giới thiệu toàn văn báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII ĐCS Trung Quốc do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày; Điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc sửa đổi; báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc trình đại hội; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.251 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn