Trích dẫn APA

(2013). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII đảng cộng sản Trung Quốc. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XVIII đảng Cộng Sản Trung Quốc. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XVIII đảng Cộng Sản Trung Quốc. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.