Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ (2010 - 2020)

Sách tìm hiểu tác động của vốn xã hội đến người nông dân trong quá trình phát triển nông thôn bền vững khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong 10 năm nay qua khảo sát 2 tỉnh Nam Đinh, Bắc Ninh; giải pháp ứng dụng vốn xã hội nhằm thúc đẩy phát triển bền vững nông thôn đồng bằng Bắc bộ giai đoạn 2010-2020...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khúc, Thị Thanh Vân (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.72 T101đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn