International Environmental Law: Basic Instruments and References\

Sách tập hợp và giới thiệu 800 văn kiện, kể cả các bản sửa đổi kèm theo các nguồn tham khảo về luật môi trường quốc tế, và được xếp theo 4 loại: nguyên tắc chung, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ chống lại sự đe dọa và kỹ thuật bảo vệ môi trường. Các văn kiện được trình bày theo địa lý từng châu lục trên t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Edith Brown Weiss
Đồng tác giả: Daniel B. Magraw, Paul C. Szasz
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : United States of America: Transnational Publishers, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.04 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn