Constitutionalism and Democracy Transition in the Contemporary World\

Sách tập hợp các bài nghiên cưú kinh nghiệm ở một số nước về chủ nghĩa hiến pháp; giới thiệu sự khác nhau giữa các hệ thống hiến pháp ở các nước, các khu vực có nền văn hóa và quan niệm khác nhau về nhân quyền, dân chủ; phân tích những thay đổi lớn lao về chủ nghĩa hiến pháp trên thế giới hiện nay,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Donglas Greenberg
Đồng tác giả: Stanley N. Katz
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Oxford University, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.3 C430s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn