Constitutionalism and Democracy Transition in the Contemporary World\

Sách tập hợp các bài nghiên cưú kinh nghiệm ở một số nước về chủ nghĩa hiến pháp; giới thiệu sự khác nhau giữa các hệ thống hiến pháp ở các nước, các khu vực có nền văn hóa và quan niệm khác nhau về nhân quyền, dân chủ; phân tích những thay đổi lớn lao về chủ nghĩa hiến pháp trên thế giới hiện nay,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Donglas Greenberg
Đồng tác giả: Stanley N. Katz
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Oxford University, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tập hợp các bài nghiên cưú kinh nghiệm ở một số nước về chủ nghĩa hiến pháp; giới thiệu sự khác nhau giữa các hệ thống hiến pháp ở các nước, các khu vực có nền văn hóa và quan niệm khác nhau về nhân quyền, dân chủ; phân tích những thay đổi lớn lao về chủ nghĩa hiến pháp trên thế giới hiện nay, đưa ra các vấn đề mới về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa đa nguyên và tác động lên chủ nghĩa hiến pháp
Mô tả vật lý:378p.+index
Số ISBN:0-19-507107-7