Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 3: 1930 - 1945

Sách tập hợp các tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến hết tháng 8 năm 1945; phản ánh đường lối chiến lựơc, sách lược của Đảng; những nguyên tắc xây dựng Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tập hợp và xây dựng lực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn