Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6: 1949 - 1950

Sách bổ sung thêm 58 tác phẩm mới gồm một số bài tường thuật, những bài nói và viết, thư, điện của Hồ Chủ tịch từ năm 1949 - 1950, phản ánh quan điểm cơ bản về đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng của Người về đối nội, đối ngoại để lãnh đạo toàn dân đẩy mạnh cuộc kháng chiến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn