Hồ Chí Minh toàn tập. Tâp 7: 1951 - 1952

Bao gồm những bài nói, bài viết, thư từ, điện văn của Hồ Chủ tịch từ năm 1951 đến năm 1952 tập trung thể hiện chủ trương xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang và xuất phát từ cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện đẩy mạnh cuộc kháng chiến. Ngoài ra còn cung cấp nhiều quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn