Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 8: 1953 - 1954

Sách gồm 231 tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1953 đến 21-7-1954 phản ánh các hoạt động của Bác thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; thể hiện mục đích, đường lối, phương châm cải cách ruộng đất......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn