Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 10: 1955 - 1957

Sách gồm những bài viết, bài nói, điện văn, thư từ ...của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22-6-1955 đến ngày 6-7-1957. phản ánh đường lối, chiến lược, sách lược và phương thức chỉ đạo các phong trào cách mạng nước ta trong những năm đầu sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết cùng với những biến đổi mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Tái bản lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn