Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 11: 1957 - 1958

Sách gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 6-7-1957 đến hết năm 1958 phản ánh những quan điểm chỉ đạo của Người về đường lối đối nội, đối ngoại của cách mạng nước ta nhằm mục đích đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn