Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 12: 1959 - 1960

Nội dung sách gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, điện văn... từ đầu năm 1959 đến hết năm 1960 thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta thực hiện hai nhiệm vụ chính là xây dựng Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn