Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 13: 1961 - 1962

Tập 13 giới thiệu những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1961 đến tháng 12-1962 thể hiện tư tưởng của Người về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, và đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam; các vấn đề quốc tế đương đại và kế hoạch 5 năm lần thứ nhấ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn