Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 14: 1963 - 1965

Sách gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1963 đến năm 1965 phản ánh tư tưởng, hoạt động của Người trong quá trình lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng Miền Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn