Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 15: 1966 - 1969

Sách sưu tầm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1966 đến khi Người từ biệt cuộc sống; tập 15 còn bao gồm một số bài trả lời phỏng vấn báo chí, điện, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, nhân dân các địa phương, các chính khách, bạn bè quốc tế thể hiện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!