Political ideologies and the democratic ideal\

Sách trình bày lịch sử của tư tưởng chính trị nói chung và quan niệm về lý tưởng dân chủ; giới thiệu sự phát triển của các tư tưởng chính trị lớn của nhân loại như chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít; phân tích bản chất, lịch sử phát triển, tư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Terence Ball
Đồng tác giả: Richard Dagger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Harper Collins, 1995
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.5 P428-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn