Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. II

Sách được hình thành trên cơ sở các báo cáo tham luận tại Hội thảo Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới đang đặt ra. Tập 2 phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế thị trường và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Minh Nghĩa (chủ biên)
Đồng tác giả: Đinh, Quang Ty (chủ biên), Nguyễn, Viết Thông (chủ biên), Nguyễn, Xuân Thắng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách được hình thành trên cơ sở các báo cáo tham luận tại Hội thảo Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới đang đặt ra. Tập 2 phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế thị trường và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa trong gần 30 năm đổi mới tại Việt Nam trên các góc độ lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, thực lực của nền kinh tế, hệ thống doanh nghiệp; vai trò thực tế của kinh tế thị trường trong việc thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; kết quả hội nhập kinh tế quốc tế; kết quả giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội. Đề xuất những quan niệm, quan điểm và các cơ chế chính sách mới bảo đảm để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chuyển sang phát triển theo chiều sâu với chất lượng cao hơn.
Mô tả vật lý:836tr.