Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Thắng lợi và bài học

Cuốn sách tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; những bài học kinh nghiệm. Sách tập trung làm rõ một số điểm quan trọng như thiên tài Hồ Chí Minh và sự sáng suốt, táo bạo, kiên quyết của thường vụ Trung ương Đảng trong chủ trương "hòa để tiến&quo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7041 T455k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn