Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội: từ đổi mới (năm 1986) đến nay

Sách đăng tải và hệ thống các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1986 đến nay; những văn kiện mang tính chỉ đạo đường lối trong cả một giai đoạn, một quá trình và được sắp xếp theo thời gian, thể hiện rõ quá tình bổ sung, hoàn thiện mô hình phát triể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn