UNESCO với sự kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất\

Sách giới thiệu những hiểu biết cơ bản về Đại hội đồng UNESCO tổ chức kỷ niệm các danh nhân; một số bài phát biểu của các nhà lãnh đạo tổ chức UNESCO về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ CHí Minh trích từ tập biên bản của Đại hội đồng UNESCO, kh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu, Đức Tính (chủ biên)
Đồng tác giả: Bùi, Đình Phong (chủ biên), Tạ, Minh Thắng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 U512e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn